Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Az epitemahazam.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TÉT Consulting Kft – továbbiakban Adatkezelő.
Részletes adataink és kapcsolatfelvételi lehetőség a honlap Kapcsolat oldalán érhetők el.

A TÉT Consulting Kft. ilyen minőségében kijelenti, hogy a honlap üzemeltetése során megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire.
Az oldal működtetése során tudomásunkra jutó valamennyi személyes és egyéb adatot, tényt bizalmasan kezelünk, azokat kizárólag szolgáltatásaink működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használjuk fel.

Személyes adatokat harmadik fél részére nem adunk ki. Kivételt képez ez alól
– ha az érintett személy ehhez korábban hozzájárulását adta (egyedileg vagy az alább olvasható adatvédelmi irányelvekben meghatározott módon);
– amennyiben illetékes megkereső hatóság erre kifejezett felszólítást ad és az adatszolgáltatásnak minden törvényes feltétele fennáll.

A látogatók által feltöltött hozzászólások, dokumentumok, zenei anyagok, képek, hangok, egyéb fájlok eredetéért és tartalmáért a feltöltést végző látogató vállalja a felelősséget.
A látogatók által feltöltött fájlok és egyéb anyagok nem kerülnek az adatkezelő tulajdonába, azzal az adatfeltöltő szabadon rendelkezhet. 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

 • továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);

 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

Adatvédelmi Irányelvek:

Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 • Önnel való kapcsolattartás;

 • hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás;

 • közvetlen üzletszerzés;

 • piackutatás.

Amennyiben a felsorolt felhasználási célok bármelyikével kapcsolatos adatkezeléshez nem járul hozzá, azt ide kattintva, elektronikus levél formájában jelezheti.
Amennyiben a tiltásról nem nyilatkozik, azt úgy tekintjük, hogy adatai alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

 • elektronikus, postai vagy telefonos úton tájékoztató anyagok küldése;

 • e-mail címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése;

 • adatainak kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozása.

 Amennyiben úgy ítéli meg, hogy Önt személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Erre a honlap Kapcsolat oldalán megadott elérhetőségeken keresztül van lehetősége.
  Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt és feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
  A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését. Erre a honlap Kapcsolat oldalán megadott elérhetőségeken keresztül van lehetősége.
  Kérelmét – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben kérése nem ütközik jogszabályba, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és bármilyen esetleges adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk. Amennyiben ez szükséges a zárolásról vagy módosításról értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Felsorolt értesítések mellőzhetők, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintettek jogos érdekét nem sérti.
  Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
  Az Ön adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
  Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyészi- és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, ami a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Definíciók, fontos törvényi kivonatok:

Személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat:

 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista: Azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatzárolás: Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy azadatfeldolgozóval.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket éskialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Külön protokoll A VIP Építkező programba való jelentkezés esetén:

Adatait csak az Ön által megjelölt cégeknek adjuk tovább kapcsolatfelvétel céljából. Más, harmadik félnek adatait nem adjuk tovább.  Amennyiben később mégsem kíván élni a VIP Ügyfélprogram kínálta lehetőségekkel, ezt bármikor jelezheti a www.epitemahazam.hu/kapcsolat címen.”